Informacja dotycząca przyjmowania wniosków
kandydatów do klas 0

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie uprzejmie informuje, iż ruszają zapisy  do klas zerowych  na rok szkolny 2021/2022 dzieci urodzonych w roku 2015

 Zapisy odbywać się będą od 08 do 20 kwietnia 2021 r. 

 Druki wniosku o przyjęcie do  zerówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy pobierać ze strony szkoły: www.sp7.stargard.edu.pl  (poniżej pliki do  pobrania) lub przedszkola https://przedszkole4.edupage.org/, lewe menu -  zakładka Rekrutacja ”Zerówka”.

Wypełnione wnioski,  podpisane przez dwoje Rodziców możemy:

- pobrać i po wypełnieniu przesłać pocztą e-mailową na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ze wszystkimi załącznikami. W tytule proszę wpisać słowo wniosek

lub

- przynieść do szkoły  i umieścić w przygotowanej skrzynce (segment "C") od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00.

Wnioski wysyłane  w innym niż ustalony termin nie będą przyjmowane i
rozpatrywane.

Joanna Szarkiel,
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4  w Stargardzie

 Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy zerowej zamieszkałego w obwodzie szkoły (załącznik nr 1).
 2. Wniosek kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły (załącznik nr 2).
 3. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w Stargardzie (załącznik nr 3).
 4. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka - babci/dziadka (załącznik nr 4).
 5. dane ucznia dla potrzeb medycyny szkolnej

 

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

 

Regulamin rekrutacji do klasy I

 

Przyjmowanie do klasy I

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata. Zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

 • W przypadku zamieszkania w obwodzie szkoły bez stałego zameldowania do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania (Załącznik nr 3) rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 • Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej 

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców. Gotowy komplet dokumentów prosimy kierować do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie. W holu szkoły segment „C” znajduje się skrzynka, do której należy wrzucić dokumenty (w godzinach 8.00 – 17.00). Dokumenty można również  wysłać tradycyjną pocztą lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (druki edytowalne znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp7.stargard.edu.pl)

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie

Załącznik nr 3

 Dane ucznia dla potrzeb medycyny szkolnej

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Regulamin rekrutacji do klasy I

Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest poniżej:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie

Załącznik nr 4

Potwierdzenie woli przyjęcia

 Dane ucznia dla potrzeb medycyny szkolnej

 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.  
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców. Gotowy komplet dokumentów prosimy kierować do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie. W holu szkoły segment „C” znajduje się skrzynka, do której należy wrzucić dokumenty (w godzinach 8.00 – 17.00). Dokumenty można również  wysłać tradycyjną pocztą lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (druki edytowalne znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp7.stargard.edu.pl)

 

Z poważaniem,
Elżbieta Witczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

 

Obowiązek informacyjny dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Obowiązek informacyjny dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Do pobrania

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) każda legitymacja szkolna powinna być uzupełniona o  PESEL ucznia. Aby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016, ale pod pewnymi warunkami. Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak trzeba będzie je uzupełnić we wskazany wyżej sposób.