small logo

 

Wymiana pokrycia dachowego budynku (segment A)

Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

SIWZ.pdf

13.06.2019 KOMUNIKAT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

31.05.2019 KOMUNIKAT

SP7_przedmiar robót na remont dachu

1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

2. OŚWIADCZENIA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

3. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

4. WYKAZ USŁUG WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

4a. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

5. WYKAZ OSÓB WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

6. PROJEKT UMOWY WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

6a. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCÓW

7. GRUPA KAPITAŁOWA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Stargard, 30.05.2019 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  centralnego placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży - etap II.

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu 
  4. opis techniczny
  5. rysunek 1
  6. rysunek 2
  7. rysunek 3
  8. rysunek 4
  9. kosztorys ślepy
  10. przedmiar

 

protokół z posiedzenia komisji przetargowej

 

 Odpowiedzi na zapytania


 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży – etap II
przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548732-N-2018 z dnia 20.04.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

 

Pytanie nr 1

STWIOR podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu typu NATRYSK w sposób niezgodny ze aktualnymi standardami w branży i obowiązującą normą.

STWIOR podaje:

Podane w STWIOR parametry techniczne są niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Dowodem tego jest zamieszczona pod ww. tabela informacja o konkretnej aprobacie technicznej ITB z 2001 r.

Należy obiektywnie stwierdzić, że w 2001 r. nie obowiązywała jeszcze w Unii Europejskiej norma EN 14877, której odpowiednikiem jest PN-EN 14877. Podane w drugiej tabeli parametry wg starej normy DIN tez już nie są aktualne.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

 

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

≥ 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

 

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

≥ 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

≤ 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

  - multisport

  - lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

 

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

  - multisport

 

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

 

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport                 

 

≥ 0,89/≥ 85

 

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Projekt podaje parametry w oparciu o starą nomenklaturę ITB, która była stosowana przy rekomendacjach technicznych ITB, która już nie jest stosowana i nie jest kompatybilna z wytycznymi aktualnej normy PN-EN 14877:2014 (wg której badania wykonuje aktualnie również ITB).

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań dla przedmiotu zamówienia publicznego w sposób niezgodnych z aktualną normą.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w m. Stargard tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK) posiadających:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania musza się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań.

 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający odpowiada, że przyjmuje uzasadnienie Wykonawcy. W związku
z powyższym Zamawiający informuje, że dopuszcza nawierzchnię poliuretanową typu NATRYSK posiadającą:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyniki badań WWA

- Atest higieniczny PZH

- Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta

- Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

 

Pytanie nr 2

STWIOR podaje grubość nawierzchni pu - Całkowita grubość systemu wynosi 10 mm.
Informujemy, że jedyny wzorzec/model technologiczny nawierzchni pu typu NATRYSK przewiduje zawsze grubość ok. 13 mm (ok. 11+2).

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być o grubości ok. 13 mm (ok. 11+2).

 Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia pu ma być o grubości ok. 13 mm (ok. 11+2).

 

Pytanie nr 3

Projekt podaje grubość wierzchniej warstwy użytkowej nawierzchni pu – ok. 3 mm - czyli niezgodnie z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK.

Górna warstwa użytkowa gr. ok. 3 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu
EPDM naniesiona metodą podwójnego natrysku

Grubość > 2 mm jest niezgodna z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta.

Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

 

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, ze przyjmuje uzasadnienie wykonawcy i koryguje wymaganą grubość wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK.

 

Pytanie nr 4

Wskazana na rysunku nr 1 kolorystyka nawierzchni pu boiska jest niefortunna.

Rysunek nr 5 przedstawia nawierzchnię boiska w 2 kolorach (pomarańczowy i niebieski).

Informujemy, że kolorystyka nawierzchni pu ma wpływ istotny na cenę oferty.

Najtańsza jest nawierzchnia pu w kolorze ceglasto-czerwonym – dlatego ten kolor nawierzchni pu jest najczęściej stosowany na świecie. Ok. 10% droższa jest nawierzchnia w kolorze zielonym.

Znacznie droższa jest w kolorze żółtym a najdroższe są kolory pomarańczowy, niebieski, fioletowy, szary i beżowy – wynika to z konieczności zastosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych stabilizujących kolor.

Proponujemy zmianę kolorystyki na tańszą tj. zamiast pomarańczowego – ceglasto-czerwony i zamiast niebieskiego - zielony.

Czy Zamawiający zmienia kolorystykę na tańszą wg ww. propozycji?

 

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian kolorystyki nawierzchni. Kolorystykę należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

 

Pytanie nr 5

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 Odpowiedź nr 5

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 Odpowiedź nr 7

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 Odpowiedź nr 8

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 

 Pytanie nr 9

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w SIWZ dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego ppkt o treści: wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

 Odpowiedź nr 9

Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale III SIWZ ustęp 4 został opisany zakres możliwych zmian umowy między innymi dotyczących zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. W zakres ten wchodzi również konieczność wydłużenia okresu realizacji ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z powyższym, nie wprowadza się dodatkowych zapisów SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 10

SIWZ podaje wymagania w zakresie zdolności zawodowej: wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót  branży sanitarnej, posiadających właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem.

W zakresie zamówienia nie ma robót sanitarnych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego kierownika robót branży sanitarnej.

 Odpowiedź nr 10
Zamawiający informuje, że odstępuje od wymagania posiadania lub dysponowania kierownika robót branży sanitarnej.

 

Pytanie nr 11

Zamówienie przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe a mimo to SIWZ podaje, że wykonawca musi załączyć do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy.

Informujemy, że kosztorysy szczegółowe stosuje się jedynie w przypadku robót budowlanych, których każdy element objęty jest normą KNR i jeśli wynagrodzenie jest kosztorysowe.

W przedmiotowym zamówieniu występują pozycje nie objęte normami KNR, co uniemożliwia przygotowanie kosztorysu szczegółowego.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę poprzez zmianę wymogu kosztorysu szczegółowego na uproszczony.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że odstępuje od wymagania załączenia kosztorysu szczegółowego do oferty wykonawcy. Do oferty dopuszcza się załączenie kosztorysu uproszczonego.

 

Pytanie nr 12

Przedmiar robót przewiduje w poz. 8: Warstwa wyrównawcza SBR gr. średnio 5,5cm - uformowanie spadku 0,5% oraz niwelacja nierówności.

Powyższy zapis jest niezgodny z przyjętą technologia wyrównywania podłoży z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Informujemy, że do wyrównania podłoży z mieszanek mineralno-bitumicznych można stosować warstwę typu ET (mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu).

Zastosowanie do wyrównania jedynie granulatu gumowego bez odpowiedniej ilości żwirku kwarcowego spowoduje, że warstwa ta będzie zbyt miękka.

Dodatkowo przedmiar w poz. 9 podaje właśnie wykonanie warstwy stabilizującej typu ET gr. 35 mm.

Nie wykonuje się wyrównania a następnie tej samej warstwy – po wyrównaniu instaluje się od razu nawierzchnię sportową.

Takie rozwiązanie jest nieporozumieniem.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę zakresu robót poz. 8 i 9 przedmiaru na:

8
d.1

analiza indy
widualna

Warstwa wyrównawcza – warstwa stabilizująca typu ET (mieszanina żwirku kw., granulatu gumowego i lepiszcza pu) - uformowanie spadku 0,5%
oraz niwelacja nierówności
40*20

m2
m2

800,00

RAZEM

800,00

 

 

 

9
d.1

analiza indy
widualna

Nawierzchnia pu typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm (ok. 11+2).

Wraz z malowaniem linii - wg
PT Architektura
20*40

m2
m2

800,00

RAZEM

800,00

 

 

 

 

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą być podstawą do wyceny prac. W związku z powyższym Wykonawca winien wycenić prace niezależnie od załączonych przedmiarów tak aby oferowane roboty budowlane spełniały wymagania opisane w dokumentacji projektowej lub też w zmianach wprowadzonych przedmiotowymi wyjaśnieniami w punktach od 1-12.

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający postanowił wydłużyć termin składania ofert do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 13:15. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 image/pliki/16.pdf