Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III E

 

Temat lekcji:Ptasia stołówka, dokarmiamy ptaki zimą”

Cel ogólny: obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich i umiejętności.

Treści do podstawy programowej:

Ed. polonistyczna:

 1. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
 2. Zna formy użytkowe -  list.
 3. Uważnie słucha i korzysta z przekazanych informacji.

Ed. muzyczna:

 1. Śpiewa w zespole piosenki ze słuchu.
 2. Tworzy proste improwizacje ruchowe do muzyki.

Ed. plastyczna:

 1. Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura na płaszczyźnie  (stosując określone materiały, narzędzia i techniki).

Ed. przyrodnicza:

 1. Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa zwierzęta.
 2. Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem.

Ed. matematyczna:

 1. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów pisemnych),
 2. Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe).

 

Cele szczegółowe - Diagnoza następujących umiejętności kluczowych:

 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
 • podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 • uczeń czyta ze zrozumieniem
 • uczeń zna alfabet i potrafi porządkować wyrazy  alfabetycznie,
 •  uczeń rozpoznaje ptaki,
 •  uczeń potrafi wymienić kilka gatunków ptaków odlatujących z Polski i zimujących zimę w Polsce,
 •  uczeń śpiewa piosenki w zespole,
 •  uczeń wie, w jaki sposób dokarmiać ptaki zimą,
 • uczeń rozumie potrzebę pomocy ptakom pozostającym z nami na zimę,
 • uczeń zna formę listu,
 • uczeń rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie,
 • uczeń ma świadomość, że jego określone działania przynoszą określony skutek,
 • uczeń rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela.

Organizacja pracy, formy:

 • praca w czteroosobowych grupach,
 • całościowa,
 • indywidualna

Metody:

 • warsztatowa (słowna, oglądowa, zadaniowa, praktycznego działania).

Środki dydaktyczne:

 • list sikorki do dzieci,
 • slajdy z ptakami,
 • karty z ptakami,
 • zdjęcie ptaka – nadawcy ukrytego pod kartami – puzzlami,
 • kartki z nazwami ptaków i nazwami pokarmów dla ptaków,
 • plansze z karmnikami,
 • lista z imionami uczniów,
 • kolorowanki tematyczne, drobne nagrody dla grup,
 • rozsypanki zdaniowe.

  

Tok lekcji:

 1. Powitanie.
 2. Wprowadzenie do tematu:

v  Odgadnięcie tematu lekcji (na podstawie podanych rekwizytów).

v  Odczytanie listu sikorki do dzieci.

v  Czego brakuje w liście? (nadawcy)

 1. Wykonanie zadań wyznaczonych w postscriptum listu przez nadawcę („nacobezu”).
 • podział dzieci na czteroosobowe grupy (powołanie grup problemowych),
 • rozdanie dużych, kolorowych kart – mini plakaty,
 • odgadywanie ptaków, przyporządkowanie nazwy do obrazu,
 • porządkowanie nazw ptaków wg kategorii:
 • ptaki odlatujące z Polski na zimę,
 • ptaki zimujące w Polsce na zimę
 • wybór ptaków zimujących w Polsce,
 • ułożenie nazw ptaków zimujących w Polsce wg kolejności alfabetycznej,
 • wybór właściwego pokarmu dla ptaków i umieszczenie go w karmnikach,
 • zadanie tekstowe matematyczne, złożone,
 • rozsypanka zdaniowa – prawidłowe ułożenie listu – odpowiedzi,
 • piosenka „Kochajmy ptaki”.
 1. Podsumowanie.
 2. Drobne nagrody dla grup i uczniów.

*    Podczas wykonywania kolejnych zadań, uczniowie mają do dyspozycji „sygnalizatory”, za pomocą których informują o stopniu zrozumienia polecenia czy umiejętności wykonania zadania.

Sporządziła: mgr Marzena Hęglewicz

Pomoce do zajęć