REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
NA NAJKULTURALNIEJSZĄ KLASĘ SP 7 W STARGARDZIE

„Klasa na medal”

Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski SP 7.

  1. Celem konkursu jest podniesienie kultury osobistej uczniów, zdyscyplinowanie i wykształcenie obowiązkowości dzieci i młodzieży.
  2. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy IV – VI SP 7.
  3. Konkurs przebiega w edycjach miesięcznych przewidzianych terminami obejmującymi miesiące  wrzesień-styczeń w I semestrze oraz luty-czerwiec w II semestrze.
  4. Zgodnie z WSP SP7 (Część III, Rozdz. VI. Pkt 8)  wszyscy nauczyciele uczący daną klasę oceniają zachowanie uczniów w skali ocen z zachowania pod koniec każdego miesiąca. Wychowawca klasy przyznaje punkty za kulturę osobistą proponowane przez innych nauczycieli (raz w miesiącu licząc średnią ocen przyznanych przez poszczególnych nauczycieli): wz – 6 pkt, bdb – 5 pkt, db – 4 pkt, popr – 3 pkt; ng i ndp – 0 pkt
  5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów przyznanych przez nauczycieli uczących w danej klasie. Oceniane jest zachowanie każdego ucznia indywidualnie – średnia punktowa ocen indywidualnych stanowi punkty przyznawane klasie za dany miesiąc.

zobacz wyniki

Kultura jak góra – można ją zdobyć!